ANBI

Culturele ANBI

Stichting Koorschool Dordrecht heeft van de belastingdienst de status Culturele ANBI toegekend gekregen. 

 • Giften aan de Stichting kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de belasting.
 • Als Culturele ANBI geldt daarbij dat een gift voor 125% kan worden afgetrokken van de belasting.
 • Een gift vanuit een bedrijf kan zelfs voor 150% worden afgetrokken.

In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichting geven wij u de volgende informatie:

Contactgegevens

Naam:             Stichting Koorschool Dordrecht

Bezoekadres: Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG  Dordrecht

Adres:              Stooplaan 13, 3311 DL Dordrecht

Bank:               NL45RABO0306637391 t.n.v. Stichting Koorschool Dordrecht

KvK:                 64079279

RSIN:               855512891

Doelstelling

Stichting Koorschool Dordrecht stelt zich ten doel de deelname van kinderen aan koorzang te bevorderen. De Koorschool streeft ernaar kinderen de gelegenheid te geven zich muzikaal te ontwikkelen en ze kennis te laten maken met (klassieke) koorzang.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een koorschool, alsmede het oprichten en in stand houden van een afzonderlijk jongens- en meisjeskoor van hoog niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017 – 2020

Kinderen hebben muziek nodig, zo leert wetenschappelijk onderzoek ons. Musiceren draagt bijvoorbeeld bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Samen zingen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en draagt ook nog eens bij aan betere schoolprestaties.

Door het gebrek aan tijd en financiële middelen is er in het reguliere onderwijs vrijwel geen aanbod van muzikaal onderwijs. De koorzang is veelal uit het beeld verdwenen. Kinderkoren van niveau zijn schaars, met name jongenskoren. Vrijwel alle amateur en semi-professionele klassieke koren kampen met een tekort aan zangers. De samenstellingen verouderen en er is gebrek aan een nieuwe toevoer van jeugdige zangers, met name jonge tenoren en bassen.

Stichting Koorschool Dordrecht wil zich graag inspannen om hierin verandering te brengen. Door het aanbieden van een gedegen opleiding voor kinderen krijgen kinderen allereerst een gedegen basis muzikale vorming, speciaal gericht op koorzang. Alle aspecten die van belang zijn voor een goede algehele, gedegen muziekopleiding komen aan bod en zij kunnen daarmee goed doorstromen naar een koor.

 De stichting wil kinderen in contact brengen met klassieke koorzang door het oprichten van klassieke kinderkoren. Zij wil hierbij kinderen de kans geven zich optimaal muzikaal te ontwikkelen. De kwaliteit van musiceren moet hierbij bewaakt worden om onderscheidend te kunnen blijven en daardoor de belangstelling van kinderen voor klassieke koorzang te bevorderen.

Activiteiten

 • Vanaf oprichting van de stichting is er begonnen met het opleiding van kinderen. Elk schooljaar start een nieuwe groep kinderen die wekelijks lessen Algemene Muzikale Vorming en stemvorming ontvangen. Van daaruit kan er doorgestroomd worden naar het koor waarin ze zich wekelijks verder muzikaal kunnen ontwikkelen en er een gezamenlijk repertoire opgebouwd kan worden. Het bestaande meisjeskoor is verder ontwikkeld en zingt reeds geregeld mee met optredens.
 • Vanaf november 2017 is het jongenskoor van start gegaan.
 • Vanaf 2018 is er een extra koorklas gestart en krijgen alle kinderen naast hun wekelijkse koorrepetitie ook solfège.

Bestuur

Voorziter: I. Roig

Secretaris: R. Wieringa

Penningmeester: R. van Herk

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle inzet van artistieke leiding is vooralsnog op vrijwillige basis. 
De inhuur van artistieke leiding gebeurt op basis van uurloon, gebaseerd op de tarieven van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging.

Klik hier voor het financieel verslag van 2018. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich rechtstreeks richten tot de penningmeester van het bestuur.

Werving inkomsten

Stichting Koorschool Dordrecht verwerft haar inkomsten momenteel met name uit donaties en lesgelden. Het doel is om tevens inkomsten te gaan werven uit concerten. Deze doelen in acht genomen richt de stichting zich op de volgende bronnen van inkomsten:

 • 1. Contributies
 • 2. Donaties
 • 3. Zanglessen
 • 4. Concerten
 • 5. Subsidies

Kosten worden gemaakt voor:

 • 1. Lesmateriaal
 • 2. Huur van repetitie- en lesruimte
 • 3. Inzet van artistieke leiding (personeel niet in loondienst)
 • 4. Organisatie van concerten (lange-termijn)
 • 5. Kantoorkosten
 • 6. Algemene zaken